Projekt Slovenského atletického zväzu

Detská atletika

Detská atletika

 

Slovenský atletický zväz prichádza s projektom Detská atletika, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Deti od 5 do 12 rokov sú potenciálni mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. Je to veková skupina, ktorej sa v atletike venovala doposiaľ minimálna pozornosť. Atletické kluby a oddiely sú útvary, ktorých trénerský, priestorový a materiálny potenciál bol v tejto oblasti využívaný s výraznými rezervami. Projekt má celoslovenskú pôsobnosť a ambíciou SAZ je do práce s najmladšími adeptami atletiky zapojiť maximálny počet atletických oddielov a klubov. Dlhodobým cieľom projektu je poskytnúť rodičom tú možnosť, že v každom kúte Slovenska nájdu v prípade záujmu „atletickú škôlku“ práve pre svojho potomka a práve vo svojom regióne. Organizovaním nenáročných súťaží pre všetkých záujemcov v tejto kategórií im dá možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi buď v priamom súboji alebo porovnať svoju výkonnosť na diaľku formou korešpondenčnej súťaže. Rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v atletike rozpracovaný na vysokom stupni. Pre optimálny rozvoj týchto schopností je nanajvýš žiadúce, aby boli rozvíjané u detí tieto schopnosti všestrannou formou v senzitívnom veku. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nie len atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.

Hlavnou úlohou projektu nie je jednostranná špecializácia detí s rizikom preťaženia, ale celoročná všeobecne rozvíjajúca sa športová aktivita ktorej výsledkom je mladý športovec pokračujúci v pravidelnej činnosti buď na rekreačnej či výkonnostnej úrovni i v neskoršom veku. Snahou Projektu DETSKÁ ATLETIKA je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, tak aby sa šport stal súčasťou životného štýlu. V neposlednom rade ako prevenciou pred sociálno-patologickými javmi v neskoršom veku. Už rozbehnuté školenie IAAF Atletics kids by produkovaním kvalifikovaných trénerov a cvičiteľov malo túto aktivitu podporiť. Ďalším cieľom SAZ za pomoci svojich odborných komisií je pomôcť čerstvým absolventom, trénerom, učiteľom a ostatným záujemcom pri založení atletickej škôlky i pri následnej práci s touto vekovou kategóriou. Jednou z foriem podpory a propagácie je i spustenie stránky www.detskaatletika.sk ako nástroja pomoci klubom a oddielom pri práci s najmladšími adeptmi atletiky.

Na stránke Atletika a deti umožní jednotlivým atletickým škôlkam výmenu skúseností s prácou s deťmi. Cez stránku je možné propagovať prácu jednotlivých škôlok na celom území Slovenska. Jednotlivé škôlky dostanú priestor na prezentáciu svojej práce s deťmi. Na stránkach ponúkame deťom v jednotlivých „škôlkach“ zmerať si sily s rovesníkmi z celého Slovenska formou korešpondenčnej súťaže. V blízkom časovom horizonte sú plánované v jednotlivých regiónoch ďalšie súťaže prispôsobené týmto deťom. Umožnime deťom objaviť atletiku a objavme deti pre atletiku.

Referencie

 

Reakcie od našich fanúšikov

 

24.05.2017 Detské atletické hry, Námestovo

Milý Slovenský atletický zväz,

22. mája sa v SŠI v Námestove konala celoškolská akcia s názvom Detské atletické hry spájajú školu a rodinu. Zámerom tejto akcie bolo pripraviť pre žiakov a ich rodičov deň, kedy by sa mohli cítiť bezpečne a šťastne, vzájomne utužiť vzťahy, dať priestor spolupráci a priateľstvu.

Aj deti s mentálnym postihnutím sú hravé, súťaživé, aktívne, preto nás veľmi potešilo, že Slovenský atletický zväz bol ochotný spolupracovať s našou školou a svojou aktívnou účasťou obohatil a spestril „Deň rodiny a školy“ v SŠI v Námestove. Pomohol naplniť náš cieľ prostredníctvom detských atletických hier spojiť rodinu a školu a prežiť deň hravo, zdravo a aktívne.

Za všetky deti, ich rodičov, učiteľov a zamestnancov školy vyjadrujeme srdečné a veľké ĎAKUJEME.

S pozdravom a úprimným želaním všetkého dobrého vo vašom poslaní vám praje kolektív SŠI v Námestove.

Katarína Joštiaková, učiteľka na SŠI v Námestove