trener
 • Úvod
 • /
 • Aktuality
 • /
 • Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje grantový program Hýbsa Slovensko !!!
Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje grantový program Hýbsa Slovensko !!!

Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje grantový program Hýbsa Slovensko, zameraný na podporu detskej atletiky.

Grantový program Hýbsa Slovensko je zameraný na finančnú podporu atletických športových klubov, ktoré fungujú pri základných školách na Slovensku. Je určený pre deti a mládež vo veku od 6-15 rokov (navštevujúcich základnú školu), ktoré pravidelne navštevujú atletický klub. Nadácia Televízie Markíza podporí športové kluby, ktoré fungujú pri základných školách v rámci mimoškolských aktivít, či rôznych športových krúžkov.
Cieľom grantového programu Hýbsa Slovensko je finančne podporiť činnosť atletických športových klubov fungujúcich pri základných školách, pomôcť im s materiálnym vybavením, aby mohli deti trénovať s inovatívnymi športovými pomôckami. Pokryť náklady na nájom priestorov, aby mali deti kde trénovať a tiež podporiť organizovanie športových pretekov a turnajov na území Slovenska.
 
Komu je grantový program určený

 • Právnické osoby: športové kluby, mimovládne organizácie: občianske združenia, spolky, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby a neinvestičné fondy
 • Športové kluby musia spolupracovať so základnou školou, pri ktorej pôsobia. Túto spoluprácu budú deklarovať čestným prehlásením, pri predložení žiadosti.
 • Športový klub funguje minimálne 3 školské roky, t.j. minimálne od šk. roku 2018/2019.
 • Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt.
 • Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.
O podporu sa nemôžu uchádzať
 • materské, základné, stredné školy, gymnáziá;
 • obce, mestá;
 • rodinné, materské centrá, centrá voľného času, hasičské zbory;
 • fyzické osoby;
 • podnikateľské právnické osoby.
Výška finančnej podpory
Celkovo prerozdelíme sumu 50 000 €.
Jedna žiadosť bude podporená max. sumou 2 000 €.

Ako predložiť žiadosť
Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant. Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/ .
Registrujte sa do programu s názvom: Nadácia Markíza, GP Hýbsa 2021. Zapamätajte si Login a Heslo budete ich potrebovať počas celej komunikácie ohľadom grantovej podpory.
Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašej žiadosti nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. 24.mája 2021, 24.00 h.
Na hodnotenie budú postúpené len tie projekty, ktoré budú predložené elektronicky do termínu uzávierky a budú zároveň napĺňať všetky formálne kritériá.
Realizáciu plánovaných aktivít je potrebné naplánovať v období od 1.7. 2021 (po podpise zmluvy) do 30.11.2021.
Prípadné otázky Vám pri predložení žiadosti pomôže zodpovedať programová koordinátorka Lenka Polomská Rišková, tel.: 0907/999 912, riskova@cpf.sk .

Podrobné informácie o podmienkach a predkladaní žiadosti sú zverejnené na webe:
https://nadacia.markiza.sk/grantovy-program/2026491_grantovy-program , kde je priamo preklik na podanie grantovej žiadosti (https://nadaciacpf.egrant.sk/ ).